PROJECTE EDUCATIU D’AGRUPAMENT

 

NECESSITATS

Enguany l’Agrupament està format per un equip de Caps força nous, això suposa una certa inexperiència però alhora una important motivació, noves idees, renovació i nou funcionament.
Aquest any l’Agrupament estrena local després d’un any d’estar al carrer, això possibilita unes condicions de treball millors per a dur a terme la nostre tasca educativa.

OBJECTIUS GENERALS

1.- Formar un Equip de Caps (Caps)
2.- Vetllar per l’educació del nen/-a (Educació)
3.- Fer partícips als pares de la vida de l’Agrupament (Pares)
4.- Conèixer i participar de la vida del nostre entorn (Entorn)
5.- Gestionar el nou local (Local)
6.- Treballar els continguts bàsics per tal d’elaborar el Pla Triennal l’any vinent.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1.- Caps:
1.1.- Cohesionar l’Equip de Caps i crear un lloc bo per a treballar.
1.2.- Ser conscients dels valors i hàbits sobre les quals eduquem als nens/-es.
1.3.- Potenciar la formació de caps continuada.
1.4.- Aconseguir que les Comissions treballin eficientment i productivament.
1.5.- Augmentar el nombre de nens/-es i caps/es.

2.- Educació:
2.1.- Acompanyar al nen/-a en el seu creixement (físic, psicològic, afectiu i social)
2.2.- Vetllar pel progrés personal del nen/-a.
2.3.- Aconseguir una continuïtat dels nens/-es en el Cau.
2.4.- Potenciar la relació entre branques.
2.5.- Vetllar per l’educació amb els valors de l’Escoltisme.

3.- Pares:
3.1.- Aconseguir la participació dels pares en les activitats que l’Agrupament organitza.
3.2.- Aconseguir la participació dels pares en les activitats en les què l’Agrupament participa.
3.3.- Aconseguir la participació dels pares en la Sortida de Pares.

4.- Entorn:
4.1.- Donar a conèixer l’activitat i la ideologia del cau al poble.
4.2.- Mantenir l’esperit reivindicatiu del Cau com a òrgan de sensibilització social, local i general.
4.3.- Potenciar la relació amb altres Agrupaments.

5.- Local:
5.1.- Adequar el local a les nostres necessitats.
5.2.- Fer-nos nostre el local.
5.3.- Mantenir un ordre i higiene al nostre local.
5.4.- Aprofitar el nou local per a fer inventari del material.
5.5.- Crear un nou sistema de gestió del material.

METODOLOGIA

Els consells són l’òrgan de decisió de l’Agrupament. En aquests es vetllarà pel bon funcionament de les branques, comissions, comitès i línies d’Agrupament. Mitjançant els consells de Cap de setmana farem un seguiment dels projectes educatius, tant de branques com d’agrupament. El fet de ser una sortida de dos dies de Caps, serà un bon moment per potenciar la relació entre els Caps. A més a més també treballarem la relació entre Caps amb la Setmana del Cigró, i en el dia a dia, després del Cau, comentant les anècdotes de la jornada. Tot això es realitzarà en un ambient distés i on tothom s’hi pugui trobar a gust.

L’aspecte educatiu, es treballarà per branques tenint com a eix central els projectes educatius de cada unitat. A més a més, realitzarem activitats concretes (sortida de Pas de Branca, Festa de Sant Jordi, etc.) on es potenciarà la relació entre branques. Durant aquestes farem activitats conjuntes, barrejant edats i grups.

La relació amb el poble la treballarem a diferents nivells: preparant activitats obertes a la participació del poble, convidant a totes aquelles entitats que els pugui interessar participar (esplais, coordinadores, entitats, etc. ). També participarem activament en la vida del poble, portant representants de l’Agrupament en les diverses reunions de coordinadores o similars. Tanmateix participarem en totes aquelles activitats que s’organitzin des de Demarcació o des del moviment (Ta.Ca, trobades de Caps i/o branques, Assemblees, etc.).

Pel que fa a la implicació dels pares a l’Agrupament, farem reunions informatives on s’expliquin les diferents festes i llocs on necessitaríem l’ajut dels pares. També s’informarà mitjançant cartes via correu (electrònic o ordinari) d’aquelles activitats en les què participem com Agrupament i on s’invitarà als pares a participar.

Finalment, pel que fa a la gestió i organització del nou local, crearem un sistema de torns on cada branca es responsabilitzarà de la neteja i manteniment de les zones comuns del local del Cau. Rotativament, cada unitat se’n farà responsable, igual que amb les pròpies habitacions. Pel que fa al material, volem treballar els valors d’austeritat, conservació i manteniment, donant responsabilitat als propis nens/-es. Els Caps hem fet un inventari de la situació del material, reorganitzant-lo i adequant-lo per poder iniciar el curs en un bon estat. Així doncs els nens/-es només hauran de mantenir-lo.

PROJECTE EDUCATIU DE CASTORS/LLÚDRIES

SITUACIÓ DE LA BRANCA

Els nens i nenes d’aquesta edat aprenen a partir de la realitat propera i senten una gran curiositat pel món que van descobrint: Un bon lloc per fer-ho pot ser el Cau.

Tenint en compte les característiques del grup (nens/es de 6 a 8 anys), s’ha de dir que en aquest període experimenten un notable desenvolupament psicomotor, cognitiu, personal, social i moral.

Per altra banda, ens trobem amb un nou equip de caps: la Laia, que entra nova a l’equip de caps del cau, però que ja havia tingut algun contacte; el Roger, que aquest any ha finalitzat el Truc i el Guillermo, que ja va treballar amb els castors l’any passat.

Degut a que hi ha dos caps nous, queden implícites dues coses: novetat d’idees, recursos, tècniques, etc. i, en certa manera, una mica de inexperiència.

Respecte els nens, ens trobem amb una branca on la majoria dels nens són nous al cau. A causa d’això, intentarem potenciar la cohesió del grup en general i treballar el tema de l’escoltisme mitjançant sortides, activitats i tallers.

A més a més, aprofitant la varietat cultural del grup, intentarem conèixer tot tipus de cultures.
Respecte els pares, que també són nous, procurarem introduir-los a l’ambient del cau i crear una bona relació.

OBJECTIUS GENERALS

1.- Potenciar el descobriment d’un mateix (nen-nen).
2.- Potenciar el coneixement del grup (nen-grup).
3.- Buscar la relació del nen amb l’entorn (nen-entorn).
4.- Potenciar la relació entre caps (caps-caps).
5.- Potenciar la relació entre els caps i els nens (caps-nens).
6.- Buscar una bona relació entre els caps i els pares (caps-pares).

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1.- Nen-nen.
1.1.- Potenciar la creativitat del nen/a. (Per expressar-se, entendre, ...)
1.2.- Potenciar hàbits de higiene.
1.3.- Aconseguir que es facin la motxilla.
1.4.- Potenciar hàbits de cuina.
1.5.- Aprendre a plantar una tenda.
1.6.- Que coneguin els llocs on anem.
1.6.- Conèixer el seu propi cos.
1.7.- Incidir en el seu protagonisme.
1.8.- Potenciar la psicomotricitat.
1.9.- Aconseguir que agafin un compromís.

2.- Nen-grup.
2.1.- Descobrir el pròxim.
2.2.- Cohesió de grup.
2.3.- Entendre valors com: respecte, generositat, companyerisme, solidaritat, compartir, sinceritat i pau.
2.4.- Incentivar l’interès en les activitats.
2.5.- Aconseguir un espai on expressar-se.
2.6.- Aconseguir l’aplicació del saber estar (en silenci, jugant, escoltant, ...).

3.- Nen-entorn.
3.1.- Conèixer les altres branques del cau.
3.2.- Conèixer altres caus.
3.3.- Respectar la naturalesa.
3.4.- Conèixer l’entorn natural proper.
3.5.- Conèixer l’entorn urbà proper.
3.6.- Començar a conèixer la vida rural.
3.7.- Conèixer altres cultures.
3.8.- Conèixer problemes socials.
3.9.- Conèixer i respectar el material i l’entorn.
3.10.- Caminar una mica.
3.11.- Treballar l’ordre en les seves coses.

4.- Cap-cap.
4.1.- Aprofitar les diferents opinions per enriquir-nos i fer el treball més productiu, aportant el millor de cadascú a les activitats.
4.2.- Crear un ambient festiu treballador.
4.3.- Cohesió de grup-caps (sintonia).
4.4.- Prendre consciència a l’hora de treballar.
4.5.- Puntualitat.
4.6.- Crear un espai per parlar entre nosaltres, expressar problemes i angoixes respecte el cau.

5.- Cap-nen.
5.1.- Crear un ambient de confiança.
5.2.- Crear un vincle afectiu amb els nens.
5.3.- Aconseguir un respecte vers el cap.
5.4.- Que els nens coneguin cançons.
5.5.- Crear expectatives cada dissabte a la tarda.

6.- Caps-pares.
6.1.- Buscar una bona relació.
6.2.- Introduir els pares al cau

METODOLOGIA

Hola, ara us explicarem la metodologia d’aquest curs de castors:
Doncs bé, la majoria d’objectius i dinàmiques que hem comentat fins ara, els treballarem a partir d’activitats, tallers, jocs, el nostre propi exemple i, en algun cas, fent referència a un tema en concret.

Per treballar el descobriment del propi cos, farem activitats de dramatització, d’expressivitat i de descobriment de tots els seus sentits.

Treballarem l’ordre en les seves coses a partir dels hàbits i els donarem horaris d’activitats perquè comencin a ordenar-se el temps.

Aprofitant el nou local, ens farem nostra l’habitació, pintant les parets i penjant morals o dibuixos i treballs que anem fent i la gaudirem al màxim.

També realitzarem sortides per conèixer l’entorn natural proper i per treballar temes d’ecologia, de respecte per la naturalesa i de convivència, a part dels altres valors ja esmentats. També tenim pensat anar a un hort per treballar el coneixement de la vida rural.

Alguns dissabtes farem cau a les diferents places del poble per conèixer l’entorn urbà proper.

Cal afegir que treballarem amb les altres branques del cau en moments concrets com festes, sortides i a més a més, farem trobades amb altres caus per tal de que coneguin l’escoltisme.

Intentarem que els nens prenguin consciència d’alguns problemes socials, segons vagin sortint, a partir de tasques concretes.

Treballarem el joc institucional com a eina per portar a terme la presa i tota mena de decisions. També treballarem el compromís a través de la promesa.
Cada dissabte donarem expectatives de continuïtat al nen. En aquesta tasca agrairíem la vostra col·laboració animant al nen a venir.

Perquè els nens aprenguin cançons farem un cançoner. La metodologia que utilitzarem per saber que el grup va en bon camí, farem revisions diàries i de cada nen.

A nivell de caps, intentarem mantenir un bon rotllo general en tots els aspectes i entorn els pares anirem fent reunions disteses i també continuarem amb la revista “el CASO”.

LLOPS I DAINES

NECESSITATS

La situació de la branca aquest any és la següent:

Marxen de la branca nens/es amb força pes a Llops i Daines i entren Castors i Llúdries amb molta vitalitat.

A la seva edat els nens/es tenen moltes ganes de descobrir un món que s'obre davant seu, i que tot just comencen a entendre o simplement a caminar-hi.

La necessitat principal per l'equip de caps d'aquest any, es donar unes "pautes", per conèixe'l, moure’s-hi i formar part de tot un conjunt.

OBJECTIUS GENERALS

1.- Assistència, continuïtat.
2.- Adquirir uns coneixements i hàbits necessaris per les excursions i les acampades.
3.- Coneixes a si mateix en el camp de les aptituds personals.
4.- Incentivar la consciència de grup i la cooperació entre tots els membres de la branca.
5.- Coneixement del entorn natural i urbà mes immediat.
6.- Equip de Caps.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1.1- Relacionar cada CAU.

2.1.- Aprendre a muntar la tenda.
2.2.- Saber fer-se sol/a la motxilla.
2.3.- Conèixer els diferents objectes d’una acampada.
2.4.- Aconseguir un pas adequat a l’hora de caminar a les excursions
2.5.- Tenir respecte a si mateix i les seves pertinences.

3.1.- Descobrir les possibilitats d'un mateix.
3.2.- Aprendre a solucionar els seus propis problemes, dins de les seves capacitats
3.3.- Treballar les capacitats creatives i manuals.

4.1.- Esperit de grup.
4.2.- Aconseguir un bon funcionament a les Sisenes.
4.3.- Tenir respecte als altres i a les seves pertinences.
4.4.- Descobrir la transcendència de les accions envers als altres.

5.1.- Convivència amb diferents moviments escolta.
5.2.- Conèixer tan el medi natural com l’urbà.
5.3.- Tenir respecte a les coses (com als medis esmentats anteriorment).

6.1.- Tots a una.
6.2.- Tenir tots el mateix rol.
6.3.- Ser un exemple pel nen/a.

METODOLOGÍA

Per aconseguir una continuïtat cada dissabte, crearem un eix d’animació trimestral que engresqui al nen/a.

Farem que cada sortida sigui una aventura útil.

Faran realitat, si es possible, les seves propostes, a través de les Accions.
Trobarà utilitat als seus actes.

Revisarem les seves vivències, propostes i l’aconsellarem.

Deixarem que solucioni ell/a mateix/a els seus problemes, (sempre que no impliqui cap risc).

Treballarem la imaginació i la creació d’objectes mitjançant tallers i altres activitats.

Estimularem el coneixement personal entre ells, (que es facin amics).

Decorarem i ambientarem el nostre espai en el cau.

Utilitzarem les camises i el fulard com a distintiu.

Cada component de la Sisena tindrà un càrrec concret i crearem unes comissions per relacionar-les.

Tindrem un llistat telefònic de tots el membres de les sisenes.

Fomentarem una competitivitat sana entre elles.

Guiarem al nen/a per poder aconseguir un compromís coherent, es a dir que realment tingui un significat per a ell/a.

Treballarem les lleis de l’estol.

Ajudarem al nen/a a adoptar uns hàbits de neteja, útils també per casa.

Realitzarem trobades amb altres escoltes, ja siguin minyons com d’uns altres moviments.

Farem descobertes i sortides a diferents medis on puguin descobrir la diversitat que els envolta.

Per això serà molt important la comunicació i l’intercanvi d’opinions entre els caps.

RANGERS I NOIES GUIA

NECESSITATS

Aquest any estarem com a caps de RiNG el Lars, que el mig any passat li va agradar molt la branca i vol continuar, la Marta, el Nathan i l’Aina que pugen de Truk i és el primer any que fan de caps tot i que ja en porten molts al Cau. Com a equip no hem treballat mai junts, però en tenim ganes i il·lusió.
Ens trobem amb una branca amb un tercer any molt nombrós, ben avingut, equilibrat per sexes i cohesionat. En canvi el segon any ha estat tot el curs passat (en el que eren els més petits) prou desmotivat i apartat del grup, gairebé tots els de segon any són noies i esperem que es portin bé amb els que pugen de Llops. Aquests últims, els de primer any, són un grup força dividit entre nois i noies. Vénen d’una branca on eren els protagonistes i és molt possible que, per ser ara els petits, es sentin cohibits.
Els RiNG es troben en una edat que determina la seva personalitat futura i forma de ser. Hi ha una diferència important de maduresa i d’actituds a causa de les edats, que s’accentua pel fet que els grans ara van a l’institut. És per això que una de les necessitats bàsiques és que se sentin a gust a la branca i que sigui un lloc on puguin ser ells mateixos.
La branca sol tenir moltes dificultats per a organitzar-se i per prendre iniciatives pròpies. Tot i que tenen molta capacitat saben que sempre hi haurà els caps al darrera i no tenen hàbit de treball. Sabem que caldrà molt suport dels caps i estar molt a sobre d’ells sense treure’ls-hi el protagonisme i intentant que el pes de la branca vagi recaient progressivament en ells.

OBJECTIUS GENERALS

1. Els RiNG han de ser cada cop més responsables de sí mateixos i del grup
2. Aconseguir una branca cohesionada i motivada
3. Potenciar en cada noia i noi l’esperit crític
4. Aprendre a apreciar i a entendre l’austeritat
5. Fer un bon equip de caps

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1.1. Fer de l’aventura un projecte realment col·lectiu i propi
1.2. Avançar cap a una autogestió de la branca: que decideixin, facin coses i siguin conscients de la seva capacitat de fer-ho
1.3. Que cada noi/a assumeixi responsabilitats i les acompleixi
1.4. Respectar i valorar el material individual i comú

2.1. Evitar una separació molt marcada entre 1er, 2on i 3er any
2.2. Assistència regular
2.3. Fer del cau un lloc on passar-ho bé
2.4. Contacte amb altres Agrupaments

3.1. Fomentar inquietuds pròpies
3.2. Saber escoltar; ser receptius i tenir ganes d’entendre i de pensar
3.3. Ser solidaris
3.4. Respectar-se a sí mateixos, als companys i a l’entorn
3.5. Sentir-se propers a l’escoltisme

4.1. Desvaloritzar el consum, no tenir la necessitat de consumir per ser feliç
4.2. Valorar les coses senzilles que es fan al Cau

1.1. Entendre’ns bé i aprendre a parlar un mateix llenguatge
1.2. Evitar que cada cap agafi un rol específic de cara als nois i als RiNG
1.3. Funcionar i sentir-nos com un equip

METODOLOGÍA

1.1. L’Aventura ha de ser decidida i duta a terme per ells
Els Caps limitarem la nostra acció en aquest tema a donar suport
1.2. Els RiNG hauran de crear les seves pròpies normes
Observarem i reflexionarem continuadament com funciona el grup
Si cal farem un compromís com a grup
Progressivament els nois i noies hauran d’organitzar cada cop més parts del que es faci al Cau
1.3. Compromís individual
En el treball en grup donar tasques concretes a cada noi i noia
1.4. Ells tindran responsabilitat sobre el material
Els farem conèixer l’ús i la importància del material d’acampada i dels caus
Intervindran en elaborar el material i en fer-se’l seu

2.1. Farem patrulles a l’inici de curs per a que treballin junts amb els altres anys i les revisarem al Nadal
Inclourem els aspectes de relació en les revisions
Ens reunirem per edats al principi per a que els petits se sentin més segurs per expressar-se i després farem una posta en comú
2.2. Donarem punts a les patrulles per la regularitat dels seus membres
Als RiNG que no vinguin se’ls avisarà
2.3.
Farem caus variats i molt dinàmics
Tractarem temes que els interessin i demanarem propostes
2.4. Farem excursions i trobades amb altres RiNG

3.
Mirarem sempre de relacionar el cas concret amb coses més generals Parlarem sobre temes d’actualitat i socials
Farem debats i xerrades
Farem dinàmiques i jocs vivencials
Treballarem l’expressivitat i la creativitat
Utilitzarem tècniques de teatre, música i arts plàstiques per tractar diferents temes
Posarem en relació els valors i les lleis escoltes amb allò que fem al cau

4. Al cau farem servir només allò que sigui necessari
Valorarem més allò que s’ha aconseguit a través de l’esforç i de maneres originals
Farem excursions i treballarem aquest tema especialment a la muntanya

5.1. Ens repartirem sempre els papers en les activitats i en les bronques
Consensuarem el que diem davant de les noies i els nois
5.3. Assumirem les responsabilitats i les decisions col·lectivament
separarem sempre els temes personals dels del Cau

PIONERS I CARAVEL.LES

NECESSITATS

Enguany la unitat de Pioners / Caravel·les esta formada 17 nanos:

1er any: 4 Noies + 1 Nen
2on any: 6 Noies
3er any: 4 Noies + 2 Nens

En relació a les dades esmentades, creiem que una de les mancances principals serà la buscar més pioners del sexe masculí.
Com a necessitat del grup, cal esmentar la falta de confiança en si mateixos (sobretot amb els de primer i segon any). Normalment aquesta “inseguretat” s’intenta dissimular amb un cert posat de reveldia i passivitat. El que volem aconseguir és que ells mateixos descobreixin el seu gran potencial com a persones i com a grup, i que són totalment capaços de dur a terme qualsevol projecte que es proposin.
Per altra banda s’aprecia una certa desconnexió entre els diferents grups d’edat, serà feina dels caps i dels nanos de tercer any el crear uns forts lligams que poc a poc vagin paliant aquestes diferències.

OBJECTIUS GENERALS

1.- Aconseguir que la unitat de PN/C sigui un lloc .
2.- Treballar perquè coneguin i gaudeixin de l’escoltisme.
3.- Treballar perquè es facin seu l’agrupament.
4.- Treballar el compromís personal.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1.1.-Potenciant la inscripció de pioners.
1.2.-Fer que tos els PN/C es sentin a gust dins de la branca i de l’agrupament, per opinar, participar i decidir.

2.1.- Fer veure l’escoltisme com una realitat molt propera a ells
2.2.- Potenciar les trobades amb altres branques de PN/C.

3.1.- Acabar de fer-se seu el local .Decoració i adequació del seu espai.
3.2.- Preparar activitats per a tot l’agrupament i la ciutadania de Sant Cugat

4.1.- Acatació d’una normativa decidida en concens.
4.2.- Assistència al cau.

METODOLOGÍA

Aquest curs el dividirem en dues etapes diferenciades.
En la primera etapa volem treballar la cohesió i consolidació de la unitat com un grup d’amics i no només com un grup de treball. Aquest primer trimestre està marcat per les festes del poble i les pròpies de l’Agrupament, que les aprofitarem per treballar en grups reduïts per conèixer a tothom de la branca. En aquesta etapa la responsabilitat envers a les activitats serà compartida entre caps i nens. Les petites tasques d’organització interna el grup seran dutes a terme ( i


supervisades pels caps) pels nanos. Crearem equips i càrrecs aprovats per assemblea, i aquests seran imprescindibles per a una bona organització de la branca. Els equips els farem entre els caps i els PN/C de tercer any, els quals tindran molta responsabilitat respecte al funcionament i dinàmica de la branca. Per garantir aquesta responsabilitat es durà a terme unes revisions conjuntes periòdicament.

En la segona etapa la implicació dels PN/C serà màxima, deixan’t als caps en un segon terme exclusiu de supervisió i guiatge en el cas que fos necessari.
Els pioners decidiran el projecte a realitzar i com el volen dur a terme. Es crearan comissions per tal d’agilitzar la feina i el seguiment .

Al llarg del curs, s’aniran realitzant diferents sortides per tal cohesionar el grup i el sentiment de branca. En les sortides es buscarà que els nanos es sentin segurs d’assolir els seus objectius i els del grup. Objectius que s’hauran plantejat prèviament a la sortida.


A causa de la novetat de l’equip de caps de PN/C, en finalitzar els dos primer mesos de cau, es realitzarà, en el cas que es creies necessari ,una revisió dels objectius esmentats.

TRUC

NECESSITATS


Característiques de la unitat:

.- Grup molt nombrós
.- Desigualtat de sexes
.- Falta dinámica de treball ( no poden portar un projecte sols si no se’ls està a sobre).

OBJECTIUS GENERALS,OBJECTIUS ESPECIFICS i METODOLOGIA

1.- Realització de descobertes.
.- Que es motivin per a relalitzar les descobertes que preparin els animadors.
Motivar-los a través de descobertes sobre temes que els agradin i que coneguin les inquietuds de ls resta del grup així com dels animadors ( treballar a través de les vivències).
.- Que prenguin iniciatives alhora d’emprendre descobertes.

2.- Fer-los adonar de la diferencia de rols entre truc i la resta de branques.
.- Que siguin capaços de prendre la responsabiliat de la branca.
A través del paper dels animadors en el dia a dia
.- Que vegin l’animador com a un guia i no un solventador de problemes.

3.- Participar en la vida de l’Agrupament.
.- Que valorin i triin el grau d’implicació que volen assumir coneixent exactament quines són les responsabilitats que això implica.
Plantejar-ho com una descoberta més.