www.JouScout.com

 

GUAITA QUE FAN ARA!!!

agenda d’activitats

 

Us adrecem als portals de notícies i al Twitter de les vostres agrupacions d'escoltisme i esplai:

 

Federacions escoltes:

 

ASDE – SCOUTS DE ESPAÑA

web: http://www.scout.es/informacion-y-eventos/noticias/

Twitter: @scout_es

 

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCOLTISME I GUIATGE

web: http://www.fceg.cat/category/noticies/comunicats/

Twitter: @fceg_cat

 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GUIDISMO

web: http://feg.federacionguidismo.org/

Twitter: @guiasFEG

 

MSC – MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO

web: http://scouts.es/msc/web/home.html

Twitter: @scoutsmsc

 

PROJECTE 4VENTS (col·laboració entre escoltes de València, Mallorca, Menorca, l'Alguer i Catalunya)

web: http://www.escoltes4vents.org/?q=noticies

Twitter: @Projecte4vents

 

 

Associacions escoltes:

 

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA

web: http://www.accioescolta.org/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=68

Twitter: @accioescolta

agrupaments a Twitter: http://twitter.com/accioescolta/elsagrupamentsdaccio

 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE SCOUTS - WFIS CATALUNYA

web: http://www.ac-scouts.org/

Twitter A.S. Mas Guinardó -31: @asmg31

 

CENTRE MARISTA D'ESCOLTES

Twitter: @CMS_oficial

 

ESCOLTES CATALANS

web: http://www.escoltes.org/noticies

Twitter: @EscoltesCat

agrupaments a Twitter: http://twitter.com/EscoltesCat/agrupaments-d-ec

 

ESCOLTES DE MENORCA

web: http://escoltesdemenorca.blogspot.com/

Twitter: @EscoltesMenorca

 

ESCOLTES I GUIES DE MALLORCA

web: http://www.mallorcaweb.net/escoltesmca/

 

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ

web: http://msc.scouts-es.net/fev/portal/

Twitter: @scoutsFEV

Fundació Scout Sant Jordi: http://www.fundacioscoutsanjordi.org/

 

GUÍAS Y SCOUTS DE EUROPA

web: http://www.scouts-de-europa.org/

Twitter: @ScoutsdeEuropa

 

MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA

web: http://www.escoltesiguies.cat/

Twitter: @EscoltesiGuies

demarcacions territorials a Twitter: http://twitter.com/EscoltesiGuies/demarcacions-i-sectors

agrupaments a Twitter: http://twitter.com/EscoltesiGuies/aeig-s-de-meg

Fundació Josep Sans: http://www.fundaciojsans.cat/

Xarxameg: http://xarxameg.cat/

 

MOVIMENT ESCOLTA I GUIATGE DE MALLORCA

web: http://www.megm.org/

Twitter: @megm_escoltes

Fundació Maria Ferret: http://ferret.cecili.cat/

 

SCOUTS BADEN POWELL

web: http://www.sbp.es/voluntariado/noticias/

Twitter: @scouts_sbp

 

SCOUTS VALENCIANS

web: http://www.scoutsvalencians.org/web/category/actividades/

Twitter: @scovalen

 

 

Centres d’esplai, casals i grups de colònies:

 

AZIMUT (FEEC)

web: http://www.feec.cat/premsa/notícies/?tid=423

 

CONFEDERACIÓN DON BOSCO

web: http://www.confedonbosco.org/actualidad

Twitter: @ConfDonBosco

 

CRUC - COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA

web: http://www.cruc.info/

 

ESPLAC - ESPLAIS CATALANS

web: http://www.esplac.cat/noticies/

Twitter: @esplaiscatalans

esplais a Twitter: http://twitter.com/esplaiscatalans/esplais-esplac

 

ESPLAIS DE LA GARROTXA
web: http://www.esplaisdelagarrotxa.cat
 

ESPLAIS VALENCIANS

web: http://esplaisvalencians.wordpress.com

Twitter: @EsplaisVlc

 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS JUVENILS MÀ OBERTA / COR OBERT DE CATALUNYA
web: http://www.fajmacor.org/
Twitter: @FAJMACOR
 

FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE CATALUNYA

web: http://www.federaciodonbosco.com/

Twitter: @FedeDBCat

 

FEDERACIÓ DE CENTRES JUVENILS DON BOSCO DE LA COMUNITAT VALENCIANA

web: http://ww3.don-bosco.org/

Twitter: @fededonbosco

 

FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI

web: http://www.esplai.org/ca/

Twitter: @fundacioesplai

esplais a Twitter: http://twitter.com/fundacioesplai/esplais-fundacioesplai

 

FUNDACIÓ D’ESPLAIS SANTA MARIA DE NÚRIA

web: http://www.femn.org/

 

FUNDACIÓ ESPLAI DE LES ILLES. Grups d'Esplai de Mallorca.

web: http://www.gdem.org/

 

FUNDACIÓ ESPLAI GIRONA Mare de Déu del Mont

web: http://www.fundacioesplaigirona.org/centres/not%C3%ADcies

Twitter: @esplaigirona

 

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

web: http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/informacio_corporativa/comunicacio/noticies/noticia/

Twitter: @Fundperetarres

 

FUNDACIÓ SANTA MARIA DE SIURANA

web: http://fundaciosiurana.cat/

 

FUNDACIÓ VERGE BLANCA

web: http://www.vergeblanca.org/FVBwiki/index.php

Twitter: @fundvergeblanca

 

JUNIORS MOVIMENT DIOCESÀ

web: http://www.juniorsmd.org/ca/

Twitter: @juniorsmd

 

MIJAC - MOVIMENT INFANTIL I JUVENIL D'ACCIÓ CATÒLICA

web: http://www.mijaccb.org/bcn/

Twitter: @mijacbcn

 

MOVIMENT DE CENTRES D’ESPLAI CRISTIANS CATALANS (MCECC)

Twitter: @esplaisMCECC

 

MOVIMENT D'ESPLAIS DEL VALLÈS

web: http://www.mev.cat/

Twitter: @MEValles

 

OJE - ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA
web: http://www.oje.es/Agora/

OJE - ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA EN CATALUÑA
web: http://www.ojecat.org

OJE - ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
web: http://www.ojevalencia.org/

OJE - ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA EN ILLES BALEARS
web: http://ojeilles.wix.com/ojeilles
Twitter: @OJEIllesBalears